O nas

Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Białej Podlaskiej powstała

1 sierpnia 2013r. na bazie przekształceń istniejących już poradni: w Międzyrzecu Podlaskim, Wisznicach, Terespolu oraz filii miedzyrzeckiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej z siedzibą w Białej Podlaskiej. Stało się to w wyniku decyzji radnych powiatu bialskiego, których celem było zwiększenie dostępności do poradni mieszkańców powiatu i zmniejszenie czasu oczekiwania na wizytę w poradni.

Siedzibą poradni jest lokal użyczony przez Narodowy Fundusz Zdrowia Odział w Białej Podlaskiej znajdujący się przy ul. Warszawskiej 12c w Białej Podlaskiej.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Białej Podlaskiej obejmuje swoim zasięgiem 9 gmin: Biała Podlaska, Piszczac, Zalesie, Rokitno, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Konstantynów, Łomazy i Tuczna. W rejonie jej działania znajduje się:

8 przedszkoli, 33 szkoły podstawowe, 11 szkół gimnazjalnych, 2 zespoły szkół ponadgimnazjalnych, 1 liceum ogólnokształcące, 2 internaty oraz dom pomocy społecznej, ośrodek szkolno – wychowawczy i dom dziecka.

Swoją opieką obejmuje ok. 10 tys. dzieci i młodzieży. Pracuje tu 8 pracowników pedagogicznych oraz 1,5 etatu pracowników administracji. Na umowę zlecenie zatrudniony jest lekarz.

Istniejące dotychczas samodzielnie poradnie przekształcone zostały w filie powiatowej poradni.
Filia w Wisznicach Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białej Podlaskiej obejmuje swoim zasięgiem 4 gminy: Sosnówka, Sławatycze, Wisznice i Rossosz. Działa tu: 6 przedszkoli, 8 szkół podstawowych, 3 szkoły gimnazjalne, 1 liceum ogólnokształcące i 1 internat. Swoją opieką obejmuje ok. 2.5 tys. dzieci i młodzieży. Zatrudnia 2, 5 etatu pracowniow pedagogicznych.

Filia w Wisznicach mieści się przy ul. Warszawskiej 44 w pomieszczeniach Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach.

Filia w Międzyrzecu Podlaskim Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białej Podlaskiej obejmuje swoim działaniem. 2 gminy: Drelów, Międzyrzec Podlaski oraz Miasto Międzyrzec Podlaski. W rejonie jej działania znajdują się: 4 przedszkola, 10 punktów przedszkolnych, 18 szkół podstawowych, 8 gimnazjów, 2 zespoły szkół ponadgimnazjalnych, 1 liceum ogólnokształcące, 1 internat oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Międzyrzecu Podlaskim. Swoją opieką obejmuje około 8.369 dzieci i młodzieży. Zmniejszono jednak zatrudnienie do 7 etatów pracowników pedagogicznych oraz 1 etat pracownika administracji.

Filia w Międzyrzecu Podlaskim mieści się przy ul. Czystej  11 w budynku przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim.

Filia w Terespolu Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białej Podlaskiej obejmuje działaniem 2 gminy: Terespol, Kodeń oraz Miasto Terespol. W jej rejonie znajduje się: 3 przedszkola, 6 szkół podstawowych, 5 szkół gimnazjalnych, zespół szkół ponadgimnazjalnych, zespół szkół ogólnokształcących, 2 licea ogólnokształcące oraz internat. Opieką obejmuje ok. 3 tys. dzieci i młodzieży. Zatrudnia 3 pracowników pedagogicznych.

Filia w Terespolu mieści się przy ul. Wojska Polskiego 88 w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu.

Po reorganizacji poradni nie ma ściśle określonych rejonów działania placówek, a potencjalny petent ma możliwość wyboru, z której placówki chce skorzystać.
Zatrudnienie w nowo powstałej poradni opiera się na istniejącej dotychczas kadrze pedagogicznej, w łącznej liczbie 21 i pół etatu. Od grudnia 2013r. został zatrudniony logopeda, specjalista integracji sensorycznej.

Poradnia jest placówką publiczną świadczącą swoje usługi bezpłatnie zarówno dzieciom i młodzieży, jak też rodzicom i nauczycielom. Zatrudnia psychologów, pedagogów, logopedów, specjalistę integracji sensorycznej, doradców zawodowych i lekarza konsultanta. Udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, pomaga przy wyborze kierunku kształcenia i planowaniu kariery zawodowej. Udziela wsparcia rodzicom i nauczycielom przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych i związanych z nauką, pomaga w doskonaleniu umiejętności wychowawczych.

Zakres pomocy poradni obejmuje: diagnozę, doradztwo, terapię, profilaktykę, orzecznictwo, interwencje, mediacje i negocjacje.

Diagnoza dotyczy określenia potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, predyspozycji do nauki i wykonywania zawodu, rozpoznawania zaburzeń mowy, wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych.

Terapia przeznaczona jest dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami emocjonalnymii i w zachowaniu, dla dzieci z zaburzonym i opóżnionym rozwojem, dzieci z wadami wymowy. Ma charakter zajęć indywidualnych , zajęć z integracji sensorycznej, zajęć logopedycznych , zajęć z rodziną dzieci wymagających terapii lub zajęć grupowych (warsztatów).

Działalność poradni w zakresie profilaktyki obejmuje popularyzację wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli i ma charakter spotkań z uczniami na terenie szkoły , warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych, prelekcji dla rodziców, prowadzenia „Szkoły dla Rodziców”.

Działalność z zakresu orzecznictwa polega na orzekaniu na wniosek rodziców o formie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno- wychowawczych. Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bialej Podlaskiej posiada uprawnienia w sprawie orzekania dzieci niewidomych i niedowidzących, głuchych i i niedosłyszących oraz dzieci z autyzmem.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna posiada pracownię Integracji Sensorycznej, gdzie można zdiagnozować u dziecka zaburzenia integracji sensorycznej oraz podjąć działania terapeutyczne.

Jest placówką nową, która stoi u progu swojej działalności. Celem jej jest realizowanie nie tylko działań statutowych, lecz także podejmowanie nowych wyzwań, które wiążą się z zagrożeniami współczesnego świata m.in uzależnieniami, brakiem komunikacji międzyludzkiej, szczególnie na płaszczyźnie rodzic- dziecko, wykluczeniem zawodowym i bezrobociem, samobójstwami wśród młodzieży, zaburzeniami w odżywianiu się (anoreksja, bulimia) i inne.

Tutaj znajdziesz specjalistów otwartych na Twoje problemy, dyskretnych i prawdziwie zaangażowanych w udzielenie Ci profesjonalnej pomocy.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.