RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 119.1 z dnia 04.05.2016 r.) informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12C, 21-500 Biała Podlaska, tel. 833 433 123, e-mail: poradniapedagog@interia.pl;
  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Tomasza Makaruka, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e-mail: makarukt@gmail.com lub listownie na adres siedziby Administratora;
  • Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b i h RODO, w celu świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom, w tym pomocy dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku dalszego kształcenia i zawodu oraz realizacji programów profilaktyczno-wychowawczych, zgodnie z zasadami działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 199 ze zm.), w tym wydawania orzeczeń i opinii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743);
  • odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej z Administratorem umowy, takie jak pracownicy Administratora i dostawcy usług informatycznych;
  • Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z usług Poradni, a po zrealizowaniu celu, w jakim zostały zebrane, będą przechowywane zgodnie z przepisami archiwalnymi obowiązującymi w Poradni;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich i swojego dziecka danych oraz prawo ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem), a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług Poradni, a w przypadku realizacji zadań ustawowych jest obowiązkowe;
  • Państwa dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak również nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.