RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 119.1 z dnia 04.05.2016 r.) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12C, 21-500 Biała Podlaska, tel. 833 433 123, e-mail: poradniapedagog@interia.pl;

2) Poradnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e-mail: makarukt@gmail.com lub listownie na adres siedziby szkoły z dopiskiem „dane osobowe”;

3) Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

– art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), w celu rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na przesłaną drogą elektroniczną wiadomość poprzez podstronę Kontakt,

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO – razie nawiązania współpracy dalsze przetwarzanie danych odbywać się będzie, w celu związanym z realizacją umowy na usługę lub podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem takiej umowy,

– art. 6 ust. 1 lit. C RODO – dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego.

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny wynikający z ustawodawstwa obowiązującego w Polsce. W przypadku zgody dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania. W przypadku umów nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy. W celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określonych w przepisach prawa, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;

5) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Poradni w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej z nimi umowy oraz podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa;

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a w przypadku wyrażonej zgody prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak również nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.