Oferta dla szkół i placówek

OFERTA  POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

PPPP W BIAŁEJ PODLASKIEJ

                                                                 OFERTA PSYCHOLOGICZNA  

Szkoleniowe Rady Pedagogiczne:

 1. „Uczeń z ADHD w środowisku szkolnym”.
 2. „Uczeń z Zespołem Aspergera w szkole”.
 3. „Dziecko z zaburzeniami lękowymi.”
 4. „Wypalenie zawodowe nauczycieli – diagnoza i przeciwdziałanie zjawisku”
 5. „Dziecko doświadczające przemocy w domu – diagnoza i pomoc”

Spotkania z nauczycielami:

„Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych”– zajęcia cykliczne

Spotkania z rodzicami:

„Szkoła dla Rodziców i wychowawców” – zajęcia cykliczne

„Rola rodziny w wychowaniu dziecka”- Rodzice uczniów szkół podstawowych.

„Stymulacja rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym”- rodzice uczniów kl. I, II.

„Jak mówić żeby dzieci nas słuchały”- budowanie relacji rodzic-dziecko.

Zajęcia z uczniami:

„Zajęcia dotyczące tolerancji” szkoła podstawowa

„Trening pewności siebie”- zajęcia z dziećmi  doświadczającymi przemocy rówieśniczej, przy współudziale rodziców”, szkoła podstawowa

„ Zajęcia kształtujące umiejętności interpersonalne” szkoła podstawowa

„Złość, agresja, przemoc” warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej

Zajęcia  warsztatowe z profilaktyki uzależnień ”Żyję zdrowo, nałogom mówię ”nie”- szkoła podstawowa

 

 

OFERTA PEDAGOGICZNA

1.Prowadzenie grupy terapeutycznej Metodą Dobrego Startu-na terenie poradni

2.Doradztwo zawodowe

 • diagnoza zainteresowań i predyspozycji uczniów klas VII -VIII oraz umożliwienie zdobycia informacji o zawodach, możliwościach kształcenia, rynku pracy – i na tej podstawie podjęcie decyzji o wyborze zawodu i dalszym kształceniu.
 • konsultacje dla uczniów – udostępnianie informacji zawodowej i edukacyjnej, wskazywanie możliwości wyboru, udzielanie porad.

W szkołach:

 • diagnoza zainteresowań i predyspozycji uczniów klas VII -VIII
 • pogadanki, prelekcje, warsztaty dla uczniów dotyczące dalszej ścieżki kariery
 • konsultacje dla uczniów po zakończeniu zajęć warsztatowych z klasą dotyczące ich decyzji, szkół, kierunków kształcenia, kryteriów naboru, różnych możliwości kształcenia do zdobycia kwalifikacji które interesują uczniów itd.;

Z rodzicami:

 • indywidualne konsultacje z rodzicami w poradni oraz w szkołach – głównie na temat zainteresowań które wykazują ich dzieci, ich predyspozycji, preferencji zawodowych, podejmowanych decyzji o dalszym kształceniu; ponadto rodzice chętnie korzystają z informacji o szkołach, kierunkach kształcenia, możliwościach odbycia praktyk, zasadach i kryteriach naboru do szkół, wskazówek jak pomóc dziecku w wyborze zawodu i szkoły, w realizacji jego planów, dowiadują się o konieczności skonsultowania wyboru zawodu z lekarzem specjalistą;
 

O F E R T A   L O G O P E D Y C Z N A/Z ZAKRESU INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Rok szk. 2019/2020

1. Przesiewowe badania mowy wśród dzieci 5-6 letnich-na terenie placówki

2.Przesiewowe badania słuchu i wzroku wśród dzieci 5-6-7 letnich  Platformą do badania zmysłów-na terenie placówki

3. Grupowe zajęcia logopedyczne dla dzieci 5 i 6 letnich „Słucham, bawię się i rozwijam”- zajęcia przeznaczone dla dzieci z obniżoną percepcją słuchową- na terenie poradni

4. Grupowe zajęcia logopedyczne dla dzieci 3 i 4 letnich z opóźnionym rozwojem mowy z wykorzystaniem elementów metody Dobrego Startu oraz metody W. Sherborne „Od sylaby do wierszyka”- na terenie poradni

5.   Warsztaty dla rodziców z zakresu prawidłowego rozwoju mowy oraz wad wymowy – „Jak stymulować mowę dziecka”-na terenie placówki

6.Dzień otwarty z logopedą – konsultacje dla rodziców na terenie szkół i przedszkoli.

7.Warsztaty dla rodziców z małymi dziećmi z zakresu Masażu Shantala oraz prawidłowej pielęgnacji niemowlęcia- na terenie poradni

8. Warsztaty dla nauczycieli „Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci i ich wpływ na uzyskiwanie przez dziecko specyficznych umiejętności szkolnych”

9.Zespoły samokształceniowe dla logopedów- na terenie poradni

 

 

FILIA PPPP W TERESPOLU

 

O F E R T A
P S Y C H O L O G I C Z N 0 – P E D A G O G I C Z N A

Rok szk. 2019/2020

 

1.     Zajęcia grupowe rozwijające sferę społeczno-emocjonalną, cykl 8 spotkań „Emocje budzą emocje” (kl. IV – VI SP).

2.     Zajęcia grupowe profilaktyczno – wychowawcze, cykl 10 spotkań „Porozmawiajmy o agresji” (kl. I – III SP).

3.     Warsztaty dla uczniów: „ Jak aktywnie i ciekawie spędzać wolny czas bez komputera”.

4.      „Złość, agresja, przemoc” warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej.

5.     Warsztaty dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej na temat:  „Jak sobie radzić z przemocą, agresją i sytuacjami konfliktowymi?”

6.     Warsztaty dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej na temat :  „Komunikacja – sztuka porozumiewania się”.

7.     Warsztaty dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej na temat : „Sprawna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych” .

8.     Warsztaty dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej na temat:  Właściwe kontakty społeczne i porozumiewanie się” .

9.     Warsztaty dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej na temat:  „Techniki efektywnego uczenia się”.

10.  Warsztaty dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej na temat:  „Uzależnienie – to dotyczy innych, nie mnie” .

11.  Warsztaty dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej na temat:  „Relacje
w klasie.

12.  Warsztaty dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej na temat :  „Czy moje zachowanie jest zawsze prawidłowe-porozmawiajmy o agresji”.

13.  Warsztaty dla uczniów: „Jak radzić sobie z agresywnymi zachowaniami – Maciek się zmienia” kl. „0”.

14.  Warsztaty dla uczniów:  „Rysia i Tolek na cyber-zachodzie” kl. I – III.

15.  Warsztaty dla uczniów:  „Rysia i Tolek w krainie zdrowych nawyków” kl.  „0” – III.

16.  Prelekcja dla rodziców na temat: „Jak pracować z dzieckiem
z trudnościami w pisaniu”.

 

O F E R T A   L O G O P E D Y C Z N A

Rok szk. 2019/2020

1.Przesiewowe badania mowy wśród dzieci 5-6 letnich /wrzesień, październik 2019 r./ .

2.Przesiewowe badania słuchu i mowy  na podstawie multimedialnego programu: „Słyszę i mówię”.

3.Zajęcia logopedyczne (grupowe):  Trening słuchu z elementami programu  „Dziecko w równowadze” .

4. Warsztaty logopedyczne: „Logofigle” – dzieci przedszkolne.

5. Warsztaty usprawniające aparat oddechowy i artykulacyjny – dzieci 5 -6 letnie.

6. Warsztaty logopedyczne: „Trening słuchu”   –  klasa I i II.

7. Warsztaty logopedyczne: „Stymulacja percepcji słuchowej” –  klasa III.

8. Prelekcja dla rodziców na temat: „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka przedszkolnego”.

 

 

FILIA PPPP W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

 

Oferta spotkań z rodzicami, warsztatów dla uczniów i rodziców

na rok szkolny 2019/ 2020

Badania przesiewowe:

 1. Badania przesiewowe mowy dzieci 5-6 letnich –

realizacja:  mgr I. Kędzierska, mgr M. Świderska – Poniatowska,

 1. Badania przesiewowe ryzyka dysleksji  –

realizacja: pedagodzy Poradni,

 1. Badania przesiewowe zawodoznawcze –  

realizacja: mgr T. Pawłowska

 

Zajęcia warsztatowe z uczniami:

 1. Warsztaty dla uczniów kl. I – III szkoły podstawowej na temat: ,,Polubić matematykę – rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów” –

realizacja: mgr D. Dobrowolska, mgr B. Szczygielska

 1. Warsztaty dla uczniów kl. VII – VIII szkoły podstawowej na temat: ,, Stop hejtowi i przemocy słownej” –

     realizacja: mgr D. Dobrowolska, mgr B. Szczygielska

3.Warsztaty dla uczniów kl. VII – VIII szkoły podstawowej na temat: ,,Moje

     zainteresowania i preferencje zawodowe” –

realizacja mgr T. Pawłowska

 

Zajęcia warsztatowe z rodzicami /realizowane na terenie Poradni/ :

 1. ,,Szkoła dla Rodziców” –

realizacja: mgr G. Czop, mgr B. Siemińska 

 

Termin realizacji zostanie ogłoszony na stronie internetowej Poradni.

 

Spotkania z rodzicami:

 1. Prelekcja na temat: ,, Jak wspierać swoje dziecko w podjęciu decyzji wyboru szkoły/zawodu” –

realizacja mgr T. Pawłowska

 1. ,,Kary i nagrody w wychowaniu” –

realizacja: mgr G. Czop, mgr B. Siemińska.  

 

FILIA PPPP W WISZNICACH

OFERTA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNO – LOGOPEDYCZNA

 1. Dzień otwarty z psychologiem, pedagogiem i logopedą – konsultacje dla rodziców i nauczycieli na terenie szkół i przedszkoli

Realizacja :  Logopeda mgr Małgorzata Krzemionka

Psycholog mgr Mirosława Potocka – Waćkowska

Pedagog  mgr Marzena Szudejko

 1. Badania przesiewowe mowy dzieci 4 – 5 – 6 letnich na terenie placówek

Realizacja : Logopeda mgr Małgorzata Krzemionka

 1. „ Stymulacja rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym” – spotkanie z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym.

                              Realizacja : Logopeda mgr Małgorzata Krzemionka

 1. „ Budowanie relacji: rodzic – dziecko” – spotkanie z rodzicami.

Realizacja : Psycholog mgr Mirosława Potocka – Waćkowska

 1. „ Samoświadomość emocjonalna – rozpoznawanie i kontrola emocji” –

spotkanie z dziećmi i z młodzieżą.

Realizacja : Psycholog mgr Mirosława Potocka – Waćkowska