Oferta dla szkół i placówek

OFERTA  POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

                                                              ROK SZKOLNY 2020/2021

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

OFERTA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Szkoleniowe Rady Pedagogiczne:

1.„Uczeń z ADHD w środowisku szkolnym”

2.„Uczeń z Zespołem Aspergera w szkole”

3.„Dziecko z zaburzeniami lękowymi.”

4.„Wypalenie zawodowe nauczycieli – diagnoza i przeciwdziałanie zjawisku”

5.„Dziecko doświadczające przemocy w domu – diagnoza i pomoc”

6.„Żyć nie umierać – depresja u dzieci i młodzieży”

 

Spotkania z nauczycielami:

1.„Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych”– zajęcia cykliczne

2.„ Zespół Samokształceniowy dla pedagogów i psychologów szkolnych”– zajęcia cykliczne

Spotkania z rodzicami:

1.„Szkoła dla Rodziców i wychowawców” – zajęcia cykliczne

2.„Rola rodziny w wychowaniu dziecka”– rodzice uczniów szkół podstawowych.

3.„Stymulacja rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym”- rodzice uczniów kl. I, II.

4.„Jak mówić żeby dzieci nas słuchały”– budowanie relacji rodzic-dziecko.

5.„Punkt konsultacyjny dla Rodziców, mających problemy emocjonalne z dziećmi
– raz w miesiącu

Zgłoszenia poprzez kontakt telefoniczny do sekretariatu Poradni

6.„Motywowanie do nauki”-spotkanie z rodzicami uczniów klas podstawowych

Zajęcia warsztatowe z uczniami na terenie szkół:

1.„Budujemy i wzmacniamy poczucie własnej wartości”-uczniowie klas: VI- VIII

2.„Zajęcia kształtujące umiejętności interpersonalne”  – uczniowie klas : VI- VIII

3.„Uczymy się empatii”– uczniowie klas IV- VI

4.„Wykluczenie społeczne”– uczniowie  klas VII- VIII

5.„Kreatywni na co dzień- jak rozwijać wyobraźnię i twórcze myślenie”- uczniowie klas: IV-VI, VII-VIII

6.„Jak radzić sobie ze stresem”- uczniowie klas: VI- VIII

7.„Czy jestem asertywny, czy jestem asertywna”-uczniowie klas: VII- VIII

8.”Żyję zdrowo, nałogom mówię ”nie”–  profilaktyka uzależnień – uczniowie klas VI-VIII

9.Badania zawodoznawcze dla uczniów kl.VIII

10.Badania przesiewowe skalą ryzyka dysleksji wśród dzieci 6-7 letnich

Zajęcia dla uczniów prowadzone  na terenie Poradni:

 1. Cykl zajęć warsztatowych adresowanych do uczniów w młodszym wieku szkolnym (uczniowie klas I- III) kształtujących kompetencje emocjonalno- społeczne.
 2. Cykl zajęć warsztatowych adresowanych do uczniów w młodszym wieku szkolnym (uczniowie klas IV- VIII) kształtujących kompetencje emocjonalno- społeczne.
  1. Cykl zajęć zdalnych adresowanych do dzieci w wieku przedszkolnym kształtujących umiejętności emocjonalno-społeczne prowadzonych z wykorzystaniem bajkoterapii
   oraz innych, wybranych elementów  terapii przez sztukę, zakończony konkursem plastycznym
  2. Zajęcia grupowe dla dzieci 5-6 letnich Metodą Dobrego Startu

  5. Warsztaty dla dzieci 7- letnich „Pamięć, Uwaga, grafomotoryka”

  O F E R T A   L O G O P E D Y C Z N A

  Rok szk. 2020/21

 1. Przesiewowe badania mowy wśród dzieci 5-6 letnich
 2. Przesiewowe badania słuchu i wzroku wśród dzieci 5-6-7 letnich Platformą do badania zmysłów
 3. Grupowe zajęcia logopedyczne dla dzieci 5 i 6 letnich „Słucham, bawię się i rozwijam”- zajęcia przeznaczone dla dzieci z obniżoną percepcją słuchową- na terenie poradni

4. Grupowe zajęcia logopedyczne dla dzieci 3 i 4 letnich z opóźnionym rozwojem mowy z wykorzystaniem elementów metody Dobrego Startu oraz metody W Sherborne „Od sylaby do wierszyka”- na terenie poradni

 1. Dzień otwarty z logopedą – konsultacje dla rodziców, nauczycieli na terenie szkół i przedszkoli/ webinar( na interaktywnej platformie wabbit)
 2. Warsztaty dla rodziców z małymi dziećmi z zakresu Masażu Shantala, prawidłowej pielęgnacji niemowlęcia oraz technik karmienia- na terenie poradni lub interaktywnej platformie
 3. Czym jest integracja sensoryczna? Dysfunkcje SI u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym- rozpoznawanie i terapiawebinar( na interaktywnej platformie wabbit)

                                                              FILIA PPPP W TERESPOLU

Prowadząca: mgr Anna Pietroczuk  – psycholog

Zajęcia na terenie poradni:

 • Diagnoza i indywidualne terapia psychologiczna
 • Zajęcia grupowe (profilaktyczno-wychowawcze), cykl 10 spotkań „Porozmawiajmy o agresji” (kl. I – III SP)

Terminy rozpoczęcia zajęć grupowych będą uzależnione od ilości zgłoszeń

 • Ferie z poradnią –„Zajęcia rozwijające zdolności twórcze i kreatywność dziecka” (kl. II-IV).

Zajęcia warsztatowe na terenie szkoły:

 • „Czy moje zachowanie jest zawsze prawidłowe-porozmawiajmy
  o agresji”
  I-III SP
 • „Jak radzić sobie z agresywnymi zachowaniami-Maciek się zmienia”
 1. „0”
 • Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne „Rysia i Tolek na cyber-zachodzie” I – III
 • Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne „Rysia i Tolek w krainie zdrowych nawyków” „0” – III
 • „Jak sobie radzić z przemocą, agresją i sytuacjami konfliktowymi?”
  I – III SP
 • „Komunikacja – sztuka porozumiewania się”
 1. IV – VIII
 • „Sprawna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych”
 1. IV – VI SP
 • „Właściwe kontakty społeczne i porozumiewanie się”
 1. I – III SP
 • „Techniki efektywnego uczenia się”
 1. IV – VIII SP
 • „Uzależnienie – to dotyczy innych, nie mnie” VI – VIII SP
 • „Relacje w klasie” IV – VIII SP

Indywidualne konsultacje dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i innych osób i instytucji działających na rzecz dziecka.

 

                                                          Oferta Logopedyczna

                                                   Logopeda mgr Agnieszka Mincewicz

1.Diagnoza i indywidualna terapia logopedyczna na terenie poradni .

 1. Grupowa terapia logopedyczna: „Słucham i mówię” – kl. I-II.
 2. Przesiewowe badania mowy na terenie  szkoły lub przedszkola .
 3. Przesiewowe badania słuchu i mowy na podstawie multimedialnego programu : „Słyszę i mówię” na terenie  poradni, szkoły lub przedszkola.
 4. Warsztaty logopedyczne: „Logofigle” – dzieci przedszkolne .
 5. Warsztaty logopedyczne: „Trening słuchu” – klasa I i III.
 6. Ferie z poradnią –„Zajęcia słuchowe stymulujące mowę, słuch fonematyczny oraz wzbogacające słownictwo dzieci”.
 7. Indywidualne konsultacje dla rodziców i nauczycieli na terenie poradni, szkoły lub przedszkola.

                                                                        Oferta Pedagogiczna

                                                                Pedagog mgr Anna Chwesiuk

 • Diagnoza i indywidualna terapia pedagogiczna.
 • Przesiewowe badania „Ryzyko dysleksji” w klasach I – III.
 • Przesiewowe badania „Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole”
 • Warsztaty podnoszące sprawność czytania i pisania w kl. „I-III”.
 • Grupowa terapia pedagogiczna: „Praca z uczniem dyslektycznym”, klasy IV – VIII.
 • „Zajęcia integracyjno – adaptacyjne” klasa I – III.
 • Ferie z poradnią –„Zajęcia słuchowe stymulujące mowę, słuch fonematyczny oraz wzbogacające słownictwo dzieci”.
 • Indywidualne konsultacje dla rodziców i nauczycieli na terenie poradni, szkoły lub przedszkola.

                                                       


                                                                FILIA PPPP W WISZNICACH

                  OFERTA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNO – LOGOPEDYCZNA

 1. Dzień otwarty z psychologiem, pedagogiem i logopedą – konsultacje dla rodziców i

nauczycieli  na  terenie szkół i przedszkoli

Realizacja :  Psycholog mgr Mirosława Potocka – Waćkowska

Pedagog  mgr Marzena Szudejko

Logopeda mgr Małgorzata Krzemionka

 1. Badania przesiewowe mowy dzieci 4 – 5 – 6 – 7- letnich na terenie placówek

Realizacja : Logopeda mgr Małgorzata Krzemionka

 1. „ Budowanie relacji: rodzic – dziecko” – spotkanie z rodzicami na terenie placówek.

Realizacja : Psycholog mgr Mirosława Potocka – Waćkowska

 1. „ Samoświadomość emocjonalna – rozpoznawanie i kontrola emocji” –

spotkanie z dziećmi i z młodzieżą na terenie placówek.

Realizacja : Psycholog mgr Mirosława Potocka – Waćkowska

 1. Badania przesiewowe ryzyka dysleksji  – na terenie placówek.

           Realizacja : Pedagog mgr Marzena Szudejko

 1.   Zajęcia grupowe kształtujące orientację wzrokowo – przestrzenną i znajomość liter

podobnych graficznie ( b – p – d ) dla dzieci klas O, I, II. Spotkania   w poradni.

Realizacja : Pedagog mgr Marzena Szudejko

 1. Zajęcia grupowe: „ Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały”- dla rodziców. Spotkania w poradni .

Realizacja :  Psycholog mgr Mirosława Potocka – Waćkowska.

 1. Zajęcia grupowe: „ Stymulacja rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym” –dla rodziców dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Spotkania w poradni w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 15.00.

Realizacja :   Logopeda mgr Małgorzata Krzemionka.


 FILIA PPPP W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

Badania przesiewowe:

 1. Badania przesiewowe mowy dzieci 5-6 letnich –realizacja:  logopedzi Poradni
 1. Badania przesiewowe ryzyka dysleksji  –realizacja: pedagodzy Poradni
 1. Badania przesiewowe zawodoznawcze –  realizacja: mgr T. Pawłowska

 

Zajęcia warsztatowe z uczniami:

 1. Warsztaty dla uczniów kl. IV – VIII szkoły podstawowej na temat: ,,Wychowanie
 2. do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych” –

realizacja: mgr D. Dobrowolska, mgr B. Szczygielska

3.Warsztaty dla uczniów kl. VII – VIII szkoły podstawowej z doradztwa zawodowego na temat: ,,Jaki zawód wybrać?” –

realizacja mgr T. Pawłowska

 

Zajęcia warsztatowe z rodzicami /realizowane na terenie Poradni/ :

 1. ,,Szkoła dla Rodziców” –realizacja: mgr G. Czop 

Termin realizacji zostanie ogłoszony na stronie internetowej Poradni.

 

Spotkania z rodzicami:

 1. Prelekcja na temat: ,, Budowanie poczucia własnej wartości i pozytywnej samooceny u dzieci” –realizacja: mgr G. Czop

 

Spotkania z rodzicami realizowane on – line /na platformie wabbit/:

 1. ,,Wspieranie rozwoju dziecka w początkowym etapie nauki” –

realizacja: Mgr D. Dobrowolska, mgr B. Szczygielska

 1. ,,Jak wspierać dziecko w podjęciu decyzji wyboru szkoły/zawodu” –

realizacja: mgr. T. Pawłowska

 1. ,,Dziecko zdolne” –realizacja: mgr D. Kowalska
 1. ,,Nagrody i kary w wychowaniu” –realizacja: mgr G. Czop

 

W/w oferta jest skierowana do szkół i placówek z miasta  Międzyrzec Podlaski, gminy Międzyrzec Podlaski i gminy Drelów.

Zgłoszenia należy przesłać pisemnie co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.

Zgłoszenia będą realizowane sukcesywnie, w miarę możliwości kadrowych Poradni i z uwzględnieniem płynnej realizacji wszystkich statutowych zadań poradni /diagnozy, terapii, orzecznictwa/.