Oferta dla szkół i placówek

OFERTA

 SZANOWNI DYREKTORZY

PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK

 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej wraz z Filiami informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 na terenie przedszkoli, szkół‚ i placówek będą realizowane następujące  formy i tematy spotkań z uczniami, rodzicami i nauczycielami:

ZAJʘCIA DLA UCZNIÓW /WARSZTATY/.

1.”DAM RADĘ”- WZMACNIANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI- uczniowie szkół‚ podstawowych

Osoby prowadzące: mgr Anna Maciejczuk- psycholog

mgr Elwira Wołosiewicz- pedagog

2.JAK AKTYWNIE I CIEKAWIE SPĘDZAĆ WOLNY CZAS BEZ KOMPUTERA-uczniowie szkół podstawowych

Osoby prowadzące: mgr Anna Maciejczuk- psycholog

mgr Elwira Wołosiewicz- pedagog

3.KULTURA OSOBISTA I POSZANOWANIE GODNOŚCI CZŁOWIEKA

KLASY IV-VIII

Osoby prowadzące: mgr Danuta Kowalska- psycholog

mgr Marian Górski- psycholog

 4.”JAK EFEKTYWNIE UCZYĆ SIĘ ?”KLASY II-III GIMNAZJUM

Osoby prowadzące: mgr Danuta Kowalska- psycholog

mgr Marian Górski- psycholg

5.ZAJĘCIA DOTYCZĄCE TOLERANCJI-uczniowie Szkoły Podstawowej/Gimnazjum

Osoby prowadzące: mgr Magdalena Jesień„-psycholog

mgr Angelika Ciechanowicz-pedagog

6.TRENING PEWNOŚCI SIEBIE-zajęcia z dziećmi doświadczającymi przemocy rówieśniczej, przy współudziale rodziców

Osoby prowadzące: mgr Magdalena Jesień-psycholog

mgr Elwira Wołosiewicz-pedagog

7.ZAJʘCIA KSZTAŁTUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE-uczniowie Szkoły Podstawowej/Gimnazjum

Osoby prowadzącece: mgr Magdalena Jesień -psycholog

mgr Angelika Ciechanowicz-pedagog

8.ZŁOŚĆ,AGRESJA,PRZEMOC-warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej

Osoba prowadząca:mgr Marzena Szudejko-pedagog

9.AKTYWNE SŁUCHANIE– warsztaty dla uczniów kl. VII- VIII

Osoby prowadzące: mgr Magdalena Jesień-psycholog

mgr Elwira Wołosiewicz- pedagog

10.STRES I METODY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM- zajęcia z uczniami gimnazjum i szkół średnich

Osoby prowadzące: mgr Danuta Kowalska- psycholog

mgr Marian Górski- psycholog

11. DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA -na terenie poradni

Osoby prowadzące: mgr Iwona Kędzierska- logopeda

mgr Aneta Kuszneruk – logopeda

12.PRZESIEWOWE BADANIA MOWY(LOGOPEDYCZNE)-na terenie szkół, przedszkoli, poradni

Osoby prowadzące: mgr Iwona Kędzierska- logopeda

mgr Aneta Kuszneruk – logopeda

13. PRZESIEWOWE BADANIA SŁUCHU-multimedialnym programem „Słyszę…” na terenie szkół, przedszkoli, poradni

Osoby prowadzące: mgr Iwona Kędzierska- logopeda

mgr Aneta Kuszneruk – logopeda

14.PRZESIEWOWE BADANIA WZROKU– multimedialnym programem „Widzę…” na terenie szkół‚ poradni.

Osoby prowadzące: mgr Iwona Kędzierska- logopeda

mgr Aneta Kuszneruk – logopeda

15.INDYWIDUALNE KONSULTACJE-dla rodziców, nauczycieli po badaniach przesiewowych na terenie szkół i przedszkoli.

16.Zajęcia warsztatowe skierowane do uczniów klas VII oraz kl. II I III Gimnazjum dotyczące rozwijania własnych zdolności, umiejętności , cech charakterologicznych oraz zainteresowań zawodowych.

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI / PRELEKCJE , WARSZTATY

1.POTRZEBY PSYCHICZNE DZIECKA W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM

Osoby prowadzące: mgr Magdalena Jesień- psycholog

mgr Anna Maciejczuk- psycholog

2.SYNDROM NIEADEKWATNYCH OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH (SNOS)-TRUDNOŚCI SZKOLNE UCZNIÓW ZDOLNYCH

Osoba prowadząca mgr Danuta Kowalska-psycholog

3.TRUDNE ZACHOWANIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Osoby prowadzące: mgr Anna Maciejczuk- psychologmgr Elwira Wołosiewicz- pedagog 

4. „ZROZUMIEĆ ICH ŚWIAT”- POTENCJAŁ I POTRZEBY DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI 

Osoby prowadzące: mgr Anna Maciejczuk- psycholog

mgr Elwira Wołosiewicz- pedagog

5.”JAK USPRAWNIAĆ ROZWÓJ MOWY U DZIECI”- NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE WADY WYMOWY I SŁUCHU I ICH WPŁYW NA OPANOWANIE JĘZYKA, PISOWNI- DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, SZKOLNYM.

Osoby prowadzące: mgr Iwona Kędzierska- logopeda

mgr Aneta Kuszneruk – logopeda

6.”JAK MÓWIĆ, ABY DZIECI NAS SŁUCHAŁY, JAK SŁUCHAĆ

     ŻEBY DO NAS MÓWIŁY “ rodzice uczniów szkół podstawowych

Osoby prowadzące: mgr Magdalena Jesień- psycholog

mgr Angelika Ciechanowicz-pedagog

7.TRUDNOŚCI WIEKU DORASTANIA I SPOSOBY RADZENIA

      SOBIE Z NIMI“ -rodzice uczniów klas IV-VIII oraz gimnazjum

Osoby prowadzące: mgr Magdalena Jesień- psycholog

mgr Elwira Wołosiewicz-pedagog

8.KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNEJ MOTYWACJI DO NAUKI-

       KLASY IV -VIII I GIMNAZJUM w formie prelekcji lub warsztatów

z grupą chętnych rodziców(15 osób)/.

Osoby prowadzące: mgr Danuta Kowalska- psycholog

mgr Marian Górski- psycholog

9.SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ

                – RYZYKO DYSLEKSJI- KLASY O-III

                – DYSLEKSJA, DYSGRAFIA, DYSORTOGRAFIA,

                  DYSKALKULIA- KLASY IV-VIII

Osoby prowadząe: mgr Danuta Kowalska- psycholog

mgr Marian Górski-psycholog

10.ROLA RODZINY W WYCHOWANIU DZIECKA- rodzice uczniów szkół podstawowych

Osoby prowadzące: mgr Magdalena Jesień-psycholog

mgr Angelika Ciechanowicz-pedagog

11.STYMULACJA ROZWOJU DZIECKA W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM- rodzice uczniów  kl.I, II

Osoby prowadzące: mgr Magdalena Jesień-psycholog

mgr Angelika Ciechanowicz-pedagog

12.UCZEŃ Z ZABURZENIAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W ŚRODOWISKU SZKOLNYM/PRZEDSZKOLNYM

Osoby prowadzące: mgr Aneta Kuszneruk-terapeuta SI, logopeda, terapeuta NDT-Bobath

mgr Iwona Kędzierska-logopeda, terapeuta SI st.

13.JAK PRACOWAĆ  Z DZIECKIEM Z TRUDNOŚCIAMI W PISANIU-spotkanie z rodzicami

Osoba prowadząca: mgr Marzena Szudejko-pedagoG

14.GOTOWOŚĆ DO PODJĘCIA NAUKI SZKOLNEJ- spotkanie z rodzicami

Osoby prowadzące: mgr  Magdalena Jesień- psycholog

mgr Angelika Ciechanowicz – pedagog

 • Jak  rozmawiać z dziećmi  na trudne tematy?- spotkanie z prezentacją multimedialną-
 • mgr Magdalena Jesień„ mgr Angelika Ciechanowicz

 

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W RAMACH RP SZKOŁY

1.”KOMUNIKACJA  Z RODZICAMI”

Osoby prowadzące: mgr  Magdalena Jesień- psycholog

mgr Angelika Ciechanowicz – pedagog

 2.DZIECKO W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ – ZROZUMIEĆ I MĄDRZE ZADZIAŁAĆ. PODSTAWY POMOCY INTERWENCYJNEJ

Osoby prowadzące: mgr Anna Maciejczuk- psycholog

mgr Elwira Wołosiewicz- pedagog

3.”DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO POTRZEB UCZNIÓW”

– dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami

– dzieci z niższym niż przeciętny rozwojem intelektualnym

– dzieci z dysleksją

Osoby prowadzące: mgr  Magdalena Jesień – psycholog

mgr Angelika Ciechanowicz-pedagog

4.”PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM”

Osoby prowadzące: mgr Danuta Kowalska- psycholog

mgr Marian Górski-psycholog

5.”ZABURZENIA MOWY I FORMY ICH STYMULACJI”

Osoby prowadzące: mgr Iwona Kędzierska- logopeda

mgr Aneta Kuszneruk – logopeda, terapeuta NDT-Bobath, terapeuta SI

6.UCZEу Z ADHD W ŚRODOWISKU SZKOLNYM

Osoby prowadzące: mgr Magdalena Jesień -psycholog

mgr Elwira Wołosiewicz-pedagog

7.UCZEу Z ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE

Osoby prowadzące: mgr Magdalena Jesień-psycholog

mgr Angelika Ciechanowicz-pedagog

8.DZIECKO Z ZABURZENIAMI LĘKOWYMI

Osoby prowadzące: mgr Magdalena Jesień-psycholog

mgr Angelika Ciechanowicz-pedagog

9.DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH I TERAPEUTYCZNYCH NAUCZYCIELI

Osoby prowadzące: mgr Magdalena Jesień-psycholog

mgr Angelika Ciechanowicz-pedagog

10.UCZEу Z ZABURZENIAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W ŚRODOWISKU SZKOLNYM/PRZEDSZKOLNYM

Osoby prowadzące: mgr Aneta Kuszneruk-terapeuta SI, logopeda, terapeuta NDT-Bobath

mgr Iwona Kędzierska-logopeda, terapeuta SI st. I

11.CENTRALNE ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO- ich wpływ na osiąganie przez dziecko kluczowych umiejętności(pisania, czytania)

Osoby prowadzące: mgr Aneta Kuszneruk-terapeuta SI, logopeda, terapeuta NDT-Bobath

mgr Iwona Kędzierska-logopeda, terapeuta SI st. I

12.Szkolenia dla nauczycieli dotyczące ukierunkowania młodzieży pod kątem rozwijania własnych predyspozycji osobowościowych i intelektualnych oraz zainteresowań, preferencji zawodowych.

 

 

OFERTA PPPP FILIA W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

Badania przesiewowe

 1. Przesiewowe badania mowy wśród dzieci 5-6 letnich /wrzesień, październik 2017 r./ – realizacja:  mgr Małgorzata  Świderska- Poniatowska
 2. Przesiewowe badania ryzyka dysleksji –  realizacja: pedagodzy Poradni
 3. Przesiewowe badania zawodoznawcze – realizacja:  mgr Teresa Pawłowska

Zajęcia warsztatowe z uczniami:

 1. Zajęcia grupowe ,,Sześciolatek mówi poprawnie” /I semestr roku szkolnego 2017/2018/ – realizacja: mgr Małgorzata Świderska- Poniatowska
 2. Zajęcia grupowe ,,Maluch potrafi” /II semestr roku szkolnego 2017/2018/ – realizacja:

mgr Małgorzata Świderska-Poniatowska

 1. Warsztaty dla uczniów kl. IV – VII szkoły podstawowej ,, Doskonalenie motywacji i umiejętności skutecznego uczenia się. – realizacja: mgr Beata  Szczygielska, mgr Dorota Dobrowolska
 2. Warsztaty dla uczniów kl. IV – VII szkoły podstawowej ,,Dziecko izolowane – odrzucone w klasie. Kształtowanie właściwych relacji rówieśniczych i postaw społecznych” – realizacja:

mgr Beata  Szczygielska, mgr Dorota Dobrowolska

 1. Warsztaty dla uczniów kl. IV – VII szkoły podstawowej ,,Komputer, Internet, telefon – jak mądrze i bezpiecznie korzystać?” – realizacja: mgr Beata Szczygielska, mgr Dorota Dobrowolska
 2. Warsztaty dla uczniów klas I – VII szkoły podstawowej ,,Strach ma wielkie oczy, czyli czego się boimy?” – / zajęcia 2 godz. lekcyjne / – realizacja mgr Grażyna Czop, mgr Bogumiła Siemińska
 3. Warsztaty dla uczniów kl. III gimnazjum i kl. VII szkoły podstawowej ,, Kryteria wyboru zawodu – mój temperament, charakter, zainteresowania” – realizacja: mgr Teresa Pawłowska

Spotkania z rodzicami na  temat:

 1. ,,ABC rozwoju mowy dziecka – czyli, co każdy rodzic powinien wiedzieć o rozwoju mowy swojego dziecka” – realizacja: mgr Małgorzata Świderska-Poniatowska
 2. ,,Cyberprzemoc” – w oparciu o prezentację multimedialną- realizacja:

mgr Patrycja Kozaczuk,, mgr Dorota Dobrowolska

 1. ,,Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły” w oparciu o prezentację multimedialną – realizacja mgr Grażyna Czop, mgr Bogumiła Siemińska
 2. ,,Jak przygotować i wspierać dziecko w procesie wyboru szkoły i zawodu” – realizacja:

mgr Teresa Pawłowska

Prowadzony będzie w zależności od potrzeb Logopedyczny Punkt Konsultacyjny dla dzieci  wieku przedszkolnym – realizacja:  mgr Małgorzata Świderska-Poniatowska

Dzień bezpłatnych diagnoz logopedycznych /marzec 2018 – realizacja:

mgr Małgorzata Świderska-Poniatowska

W/w propozycje skierowane są  przedszkoli i  szkół z terenu: miasto Międzyrzec Podlaski, gmina Międzyrzec Podlaski, gmina Drelów.

Zainteresowane placówki prosimy o pisemne zgłoszenie zapotrzebowania wraz z wybraną spośród w/w tematyką spotkania z miesięcznym wyprzedzeniem. Dokładny termin spotkania /data, godzina/ zostanie ustalony telefonicznie, po konsultacji z Dyrektorem Poradni.

 

                                     OFERTA PPPP FILIA W TERESPOLU

Zajęcia na terenie poradni:

 • Zajęcia warsztatowe „Szkoła dla rodziców” (rodzice i wychowawcy)

Prowadzące: mgr Alina Potapczuk – pedagog

mgr Anna Pietroczuk -psycholog

 • Zajęcia warsztatowe – Trening Pewności Siebie (dzieci i młodzież)

Prowadzące: mgr Anna Pietroczuk – psycholog

mgr Alina Potapczuk- pedagog

 • Zajęcia grupowe Usprawnianie funkcji grafomotorycznych (dzieci szkół  podstawowych)

Prowadząca: mgr Alina Potapczuk-pedagog

 • Zajęcia grupowe Rozwój myślenia kreatywnego(dzieci szkół podstawowych)

Prowadząca: mgr  Anna Pietroczuk -psycholog

 • Zajęcia grupowe rozwijające sferę społeczno-emocjonalną Emocje budzą emocje(kl. IV – VI)

Prowadząca: mgr Anna Pietroczuk- psycholog

Zajęcia warsztatowe na terenie szkoły:

 • Przemoc i cyberprzemoc- z uczniami kl. IV-VI SP
 • Czy moje zachowanie jest zawsze prawidłowe-porozmawiajmy o agresji-kl. I-III SP
 • Jak radzić sobie z agresywnymi zachowaniami?
 • Jak sobie radzić z przemocą, agresją i sytuacjami konfliktowymi?-kl. I- III SP
 • Komunikacja a sztuka porozumiewania się-kl. IV-VI SP i kl. gimnazjum
 • Sprawna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów -kl. IV-VI
 • Właściwe kontakty społeczne i porozumiewanie się -kl.I -III SP
 • Techniki efektywnego uczenia się -kl.IV -VI SP
 • „Uzależnienie” to dotyczy innych, nie mnie- klasy gimnazjum

Prowadząca: mgr Anna Pietroczuk  – psycholog

 

Zajęcia na terenie szkoły/ z rodzicami/:

Prelekcja dla rodziców nt. Jak wychować dobrze dziecko? 

Prowadzące: mgr Anna Pietroczuk- psycholog

mgr Alina Potapczuk -pedagog

Prelekcja dla rodziców nt. Jak motywować dziecko do nauki?

Prowadząca: mgr Anna Pietroczuk- psycholog

Oferta Logopedyczna

1. Diagnoza i indywidualna terapia logopedyczna na terenie poradni (wniosek rodzica).
2. Grupowa terapia logopedyczna „Trening słuchu” dla dzieci klas pierwszych i drugich  na terenie poradni (wniosek rodzica).
3. Badania przesiewowe mowy  na terenie  szkoły lub przedszkola (zgłoszenie szkoły lub przedszkola).
4. Przesiewowe badania słuchu multimedialnym programem „Słyszę” na terenie  szkoły lub przedszkola (zgłoszenie szkoły lub przedszkola).
5. Indywidualne konsultacje dla rodziców i nauczycieli po badaniach przesiewowych na terenie szkoły lub przedszkola.
6.  Warsztaty usprawniające percepcję słuchową dzieci klas „O” – I  na terenie przedszkola lub  szkoły (zgłoszenie szkoły lub przedszkola).

7. Warsztaty logopedyczne „Logofigle” – kl. „O” – I na terenie przedszkola  lub  szkoły (zgłoszenie szkoły lub przedszkola).

8. Logopedyczny Punkt Konsultacyjny na terenie poradni czynny 
w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. od 15:00 do 17:00 (zgłoszenie telefoniczne).

Zgłoszenia pisemne proszę kierować na adres: 
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – Filia w Terespolu
ul. Wojska Polskiego 88,  21-550 Terespol, Tel. (83) 375-  23-44

 

                                                    PPPP FILIA W WISZNICACH

 

Zajęcia na terenie poradni:

1. GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW DZIECI 5- 6 LETNICH UCZĘSZCZAJĄCYCH NA TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ(w przypadku utworzenia się grupy)

mgr Małgorzata Krzemionka, logopeda.

2. ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI 5- 6 LETNICH USPRAWNIAJĄCE I KSZTAŁTUJĄCE MOTORYKĘ, KOORDYNACJĘ RUCHOWĄ I RUCHOWO-SŁUCHOWĄ

mgr Małgorzata Krzemionka, logopeda
Marzena Szudejko, pedagog

 

W/w propozycje skierowane są do przedszkoli i szkół  z terenu: gmina Biała Podlaska, miasto Międzyrzec Podlaski, gmina Międzyrzec Podlaski, gmina Drelów, gmina Wisznice

Zainteresowane placówki prosimy o pisemne zgłoszenie zapotrzebowania wraz z wybranymi spotkaniami, tematyką spotkania z miesięcznym wyprzedzeniem. Dokładny termin spotkania /data, godzina/ zostanie ustalony telefonicznie, po konsultacji z Dyrektorem Poradni, tak by nie dezorganizowały pracy w Poradni.

 

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą  zgłoszenia placówek nie zatrudniających specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów.