Aktualności

UWAGA

W okresie wakacyjnym 28.06-13.08.2021r.., Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej oraz Filia w Międzyrzecu Podlaskim czynna w godz. 8.00-15.00, Filia w Terespolu oraz Filia w Wisznicach pracują w godz. 8.00-12.00

Relacja z posiedzenia komisji konkursowej projektu realizowanego przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Białej Podlaskiej „Bajeczki z emocjonalnej apteczki”

Zapraszamy do obejrzenia- link

UWAGA

w związku z planowanym remontem PPPP Filia w Wisznicach w dniach 21-25.06.2021r. informujemy, iż dzieci będą przyjmowane w siedzibie głównej PPPP w Białej Podlaskiej. Dyżur telefoniczny w PPPP Filia w Wisznicach odbywa się w godz. 8.00-16.00.

Konkurs ,, Bajeczki z emocjonalnej apteczki’’

Szanowni Państwo, informujemy, iż minął termin nadsyłania prac plastycznych
na konkurs ,,Bajeczki z emocjonalnej apteczki’’ organizowany przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną konkurs.

Posiedzenie Komisji Konkursowej i wytypowanie zwycięzców nastąpi w dniu 24.06.2021r. pomiędzy godziną 8:00 a 9:00. Placówki oświatowe biorące udział w konkursie otrzymają drogą e-mailową link uprawniający do zalogowanie się na platformę wabbit, gdzie o godzinie 10:00 podczas wideokonferencji członkowie komisji konkursowej  oficjalnie ogłoszą zwycięzców.

Nagrody przyznane placówkom  za trzy pierwsze miejsca zostaną dostarczone przez pracowników Poradni  w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

 Informacje o wynikach konkursu oraz fotorelacja z jego przebiegu i wręczenia nagród zwycięzcom zostaną również umieszczone na stronie internetowej Poradni.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej

Filia w Międzyrzecu Podlaskim uruchomiła nowy numer telefonu

737298123

III LOGOPEDYCZNY PRZEGLĄD WIERSZY ŁAMIEMY JĘZYKI MÓWIĄC WIERSZYKI

Organizatorzy Przedszkole w Rzeczycy oraz Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej

Relacja filmowa

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ ORAZ AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE- FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ, WYDZIAŁ REHABILITACJI ZAPRASZA NA CYKL BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM (3-6LAT)

„ USPRAWNIANIE PSYCHORUCHOWE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM”

TERMIN ZAJĘĆ : wtorek godz. 16:00-17:00 (pierwsze zajęcia odbędą się 18.05.2021r)

MIEJSCE SPOTKAŃ : Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Białej Podlaskiej ,

                                     ul. Warszawska 12C, Biała Podlaska

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do zgłoszenia pod numerem 83-343-31-23 lub osobiście w sekretariacie poradni.

                                                                        Do zobaczenia na zajęciach

SPOTKANIE ZE SPECJALISTAMI POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

WEBBINAR: ,, Depresja dzieci i młodzieży- zauważ, zrozum, zareaguj”

Zaburzenia depresyjne mogą dotyczyć każdego z nas bez względu na wiek. W okresie pandemii koronawirusa zakaz wychodzenia z domu, potrzeba izolacji oraz nauka zdalna mogą pogorszyć sytuację osób z depresją, w tym dzieci.

Wychodząc naprzeciw potrzebie rozmowy na temat depresji wśród najmłodszych zapraszamy wszystkich chętnych rodziców/opiekunów, specjalistów z terenu działania Poradni do wzięcia udziału w webinarium organizowanym przez specjalistów naszej Poradni zatytułowanym „Depresja dzieci i młodzieży- zauważ, zrozum, zareaguj”, który odbędzie się w dniu 19.05.2021 r. o godzinie 15:00.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie lub mailowo do dnia 15.05.2021 r.


PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

,, BAJECZKI Z EMOCJONALNEJ APTECZKI’’

Z uwagi na trwającą sytuację epidemiologiczną oraz wynikające z niej dotychczasowe
i obecne obostrzenia, mogące stanowić  dla placówek oświatowych,  zainteresowanych udziałem w naszym konkursie, znaczne utrudnienie w  pełnej  realizacji  wynikających
z niego założeń,  informujemy o przedłużeniu terminu składania prac konkursowych
do dnia 31.05.2021r.


INFORMACJA

Chętnych rodziców zapraszamy do udziału w grupowych zajęciach edukacyjnych

SZKOŁA DLA RODZICÓW

realizowanych w PPPP Filia w Międzyrzecu Podlaskim.

Wszelkich informacji udzielamy w sekretariacie Poradni w Międzyrzecu Podlaskim lub pod nr tel.:691419531


INFORMACJA

GRUPA WSPARCIA

Osoby samotnie wychowujące dzieci zapraszamy do grupy wsparcia

Grupa wsparcia działa na terenie PPPP Filia w Międzyrzecu Podlaskim

Wszelkich informacji udzielamy w sekretariacie Poradni w Międzyrzecu Podlaskim lub pod nr tel.:691419531


Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Telefon Zaufania 116 111 służy pomocą dzieciom i młodzieży. Od 2008 roku prowadzi go Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje). Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź stronę

https://fdds.pl/

Masz problem? Czujesz smutek, złość, bezsilność? Skontaktuj się z nami.

ZADZWOŃ : 116 111

NUMER DARMOWY

LINIA CZYNNA 24H/7

PONIEDZIAŁEK-NIEDZIELA

08:00-08:00


PORADNIA ON-LINE

Z potrzeby zwiększenia dostępności do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów, wychowanków,  rodziców i nauczycieli szkół i placówek oświatowych powstała poradnia on-line z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” świadczy  pomoc: psychologiczną, pedagogiczną, terapeutyczną ze specjalistami oraz instytucjami publicznymi, które taką pomoc zapewniają. Umożliwia współpracę wielospecjalistyczną na rzecz pomocy dziecku i rodzinie przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi informatycznych.

Ważną funkcją poradni on-line jest zakładanie profili instytucji publicznych świadczących pomoc, które przez rejestrację danej placówki i jej specjalistów w kalendarzu, będą mogły prowadzić indywidulne i grupowe formy wsparcia dostosowane do potrzeb odbiorców. Poza indywidualnym spotkaniem umożliwia specjalistom wspólną grupową konsultację dotyczącej podopiecznego.

Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” zawiera:

 • Profile instytucji/specjalistów udzielających wsparcia i pomocy on-line co zapewni współpracę międzysektorową;
 • System rezerwacji indywidulanych konsultacji/psychoterapii oraz grupowych form wsparcia, warsztatów;
 • Moduł komunikacji poprzez on-line wideo/czat jednoosobowy i wideo/czat wieloosobowy ze specjalistami;
 • Wyszukiwarkę placówek poprzez interaktywną mapę przedstawiającą w podziale na województwa bazę placówek udzielających wsparcia i pomocy w sytuacjach kryzysu psychicznego;
 • Bazę wiedzy: artykuły, prezentacje, informacje, scenariusze zajęć etc.;
 • Moduły przesyłania załączników i udostępniania treści.

Aby zarejestrować się na portalu poradni on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” należy wejść na stronę https://zawszejestjakieswyjscie.pl.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 119.1 z dnia 04.05.2016 r.) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12C, 21-500 Biała Podlaska, tel. 833 433 123, e-mail: poradniapedagog@interia.pl;

2) Poradnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e-mail: makarukt@gmail.com lub listownie na adres siedziby szkoły z dopiskiem „dane osobowe”;

3) Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

– art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), w celu rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na przesłaną drogą elektroniczną wiadomość poprzez podstronę Kontakt,

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO – razie nawiązania współpracy dalsze przetwarzanie danych odbywać się będzie, w celu związanym z realizacją umowy na usługę lub podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem takiej umowy,

– art. 6 ust. 1 lit. C RODO – dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego.

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny wynikający z ustawodawstwa obowiązującego w Polsce. W przypadku zgody dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania. W przypadku umów nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy. W celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określonych w przepisach prawa, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;

5) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Poradni w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej z nimi umowy oraz podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa;

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a w przypadku wyrażonej zgody prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak również nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Oferta pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej
dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających
do Placówek Oświatowych Powiatu Bialskiego
 

„Bajeczki z emocjonalnej apteczki”

Drodzy Nauczyciele wychowania przedszkolnego!

W obecnym roku szkolnym 2020/21 pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej przygotowali ofertę z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla nauczycieli i uczniów placówek i oddziałów przedszkolnych z terenu Powiatu Bialskiego.

Uruchomiliśmy Edycję psychoprofilaktycznych oddziaływań z obszaru emocji „Bajeczki
z emocjonalnej apteczki”
dedykowaną dla dzieci w wieku przedszkolnym. Propozycja obejmuje:

 1. Możliwość odtworzenia dla grup przedszkolnych i odsłuchania przez dzieci indywidualnie w domach, przygotowanych przez pracowników naszej placówki
  i dostępnych w formie zdalnej na platformie Poradni słuchowisk bajek psychoterapeutycznych, dotyczących przeżywanych przez dzieci i dorosłych stanów emocjonalnych.

Od grudnia 2020 r. do marca 2021 r.  będą umieszczane w cyklach comiesięcznych dwie bajki terapeutyczne pod linkami zamieszczanymi na stronie internetowej Poradni. (Wystarczy jedynie wejść na stronę naszej placówki i kliknąć link przekierowujący bezpośrednio do odsłuchania wybranej bajki. Grudniową propozycję podajemy poniżej – można kliknąć i odsłuchać od zaraz.)

Grudzień 2020:

 1. Możliwość skorzystania w pracy dydaktycznej z zaproponowanych w Kąciku Emocji zestawów ćwiczeń(zestawy ćwiczeń do ściągnięcia poprzez wyszukiwarkę na stronie-należy wpisać szukane słowo: „Ćwiczenia”  w miejsce „lupy” u góry po prawej stronie ekranu, a następnie pojawi się na głównej stronie poradni zestaw szukanych ćwiczeń), dotyczących poszczególnych emocji, które możecie Państwo przeprowadzić na zajęciach, zarówno w całej grupie przedszkolnej, jak i indywidualnie
  z wybranym dzieckiem.
 2. Możliwość przystąpienia przez grupy przedszkolne do Konkursu Plastycznego „Bajeczki z emocjonalnej apteczki” – Forma zdalna, który zostanie rozstrzygnięty
  w kwietniu 2021 r.  – szczegóły dotyczące Konkursu w Regulaminie(w lupce na stronie głównej należy wpisać szukane słowo- Konkursy, ćwiczenia o emocjach -w lupce na głównej stronie należy wpisać szukane słowo- ćwiczenia)

STYCZEŃ 2021

Dolz, N. Aparicio „Balony dla Fryderyka” – smutek

https://klasalb.wabbit.pl/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=360d7c3e31588e975d4334ac5dca4c1ac17abcc2-1603649790992

Dolz, N. Aparicio „Kolorowy parasol” – optymizm

https://klasalb.wabbit.pl/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=360d7c3e31588e975d4334ac5dca4c1ac17abcc2-1606677888107

LUTY 2021

„Brak Prądu – Nuda” C. Dolz, N. Aparicio

https://klasalb.wabbit.pl/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=360d7c3e31588e975d4334ac5dca4c1ac17abcc2-1614287237989

„ Gąsiennica Ksawerego”- Zazdrość C. Dolz, N. Aparicio

https://klasalb.wabbit.pl/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=360d7c3e31588e975d4334ac5dca4c1ac17abcc2-1603650357967

(Regulamin i karty zgłoszeniowe do konkursu zamieszczone zostały do pobrania na stronie internetowej Poradni: http://powiatowa-poradniabp.pl/ ).

MARZEC 2021

Dolz, N. Aparicio

„Wakacje na morzu” – Wstyd

https://klasalb.wabbit.pl/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=360d7c3e31588e975d4334ac5dca4c1ac17abcc2-1614980042288

Dolz, N. Aparicio

„Jajecznica” – Zdziwienie

https://klasalb.wabbit.pl/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=360d7c3e31588e975d4334ac5dca4c1ac17abcc2-1614983523927

KWIECIEŃ 2021
C. Dolz, N. Aparicio – „Sałatka z dżdżownic” – Wstręt

https://klasalb.wabbit.pl/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=360d7c3e31588e975d4334ac5dca4c1ac17abcc2-1614986468174

 
C. Dolz, N. Aparicio  – „Skrzypek”  – Zadowolenie

Serdecznie zachęcamy do skorzystania 😊

Z pozdrowieniami

– Dyrektor PPPP w Białej Podlaskiej

i Zespół opracowujący „Bajeczki z emocjonalnej apteczki”

Kontakt:  e-mail poradniapedagog@interia.pl, tel. 83 343 31 23


INFORMACJA

Szanowni Państwo
z uwagi na COVID – 19 przygotowaliśmy ofertę

szkoleń, warsztatów online

www.szkolawabbit.pl

Oferta


INFORMACJA

Od września 2020r. w Poradni w Białej Podlaskiej realizujemy zajęcia grupowe dla dzieci 4/5 letnich,

u których obserwujemy opóźniony rozwój mowy. 

Zajęcia oparte są o Metodę Dobrego Startu oraz Weronikę Sherborne.

Prowadzimy również zajęcia grupowe dla dzieci 6/7-letnich „SŁUCHAM, BAWIĘ SIĘ ROZWIJAM”-usprawniające percepcję słuchową oraz  „Wierszykowo literkowo” w oparciu o Metodę Dobrego Startu.

Zajęcia przebiegają z zachowaniem wszelkich niezbędnych warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz sanitarnych.

Prowadzące: mgr Iwona Kędzierska-logopeda

mgr Aneta Kuszneruk-logopeda, terapeuta SI

mgr Angelika Ciechanowicz-pedagog

Drugi cykl zajęć pt.: Metoda Dobrego Startu z elementami Weroniki Sherborne dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy planowany jest od września 2021r. Wszystkich chętnych prosimy o zapisy w sekretariacie Poradni w Białej Podlaskiej pod nr tel.: 83 3433123


KONSULTACJE ZE SPECJALISTAMI Z PPPP W BIAŁEJ PODLASKIEJ WRAZ Z FILIAMI

Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców/opiekunów, specjalistów z terenu działania Poradni do konsultacji ze specjalistami. Dyżury pełnione są telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

Harmonogram dyżurów

PPPP w Białej Podlaskiej

mgr Aneta Kuszneruk:logopeda, terapeuta SI-piątek godz.12.00-13.00, nr tel.: 83 3433123, anetakpppp@gmail.com

poradniapedagog@interia.pl

mgr Magdalena Jesień:psycholog-czwartek godz.16.00-17.00,

nr tel.:83 3433123

poradniapedagog@interia.pl

mgr Iwona Kędzierska:logopeda-poniedziałek 12.00-13.00,

nr tel.:83 3433123

poradniapedagog@interia.pl

mgr Justyna Pieńkowska:psycholog-piatek godz.16.00-17.00,

nr tel.:83 3433123

poradniapedagog@interia.pl

mgr Angelika Ciechanowicz:pedagog- wtorek godz. 11.00-12.00

nr tel.:83 3433123

poradniapedagog@interia.pl

mgr Beata Szostkiewicz Matejek:psycholog-środa godz. 15.00-16.00

nr tel.:83 3433123

poradniapedagog@interia.pl

mgr Monika Czapska:pedagog-poniedziałek godz. 13.00-14.00

nr tel.:83 3433123

monikaczpppp@gmail.com

mgr Anna Maciejczuk:psycholog-wtorek godz.13.00-14.00

nr tel.:83 3433123

poradniapedagog@interia.pl

PPPP Filia w Międzyrzecu Podlaskim

mgr Grażyna Czop:psycholog- środa godz. 11.00-12.00

mgr Dorota Dobrowolska:pedagog-czwartek godz. 11.00-12.00

mgr Danuta Kowalska:psycholog- poniedziałek godz. 12.00-13.00

mgr Teresa Pawłowska:psycholog-czwartek godz. 12.00-13.00

mgr Beata Szczygielska:pedagog-wtorek godz. 11.00-12.00

                                                mgr Wioleta Kusznieruk:pedagog-piątek godz. 12.00-13.00

PPPP Filia w Terespolu

mgr Anna Pietroczuk:psycholog-czwartek godz.11.00-12.00, nr tel.: 83375 23 44

annapietroczukpppp@gmail.com

mgr Agnieszka Mincewicz:logopeda-wtorek godz. 11.00-12.00,nr tel.: 83375 23 44

agnieszkampppp@gmail.pl.com

mgr Anna Chwesiuk:pedagog-wtorek godz. 12.00-13.00

nr tel.: 83375 23 44

annachpppp@gmail.com

PPPP Filia w Wisznicach

mgr Małgorzata Krzemionka:logopeda-czwartek godz. 11.00-12.00, nr tel.: 833782237,

malgorzatakpppp@gmail.com

mgr Mirosława Potocka-Waćkowska:psycholog-wtorek godz. 12.00-13.00,nr tel.: 833782237,

miroslawapwpppp@gmail.com

mgr Marzena Szudejko:pedagog-czwartek godz. 10.00-11.00, nr tel.: 833782237,

marzenaszpppp@gmail.com


INFORMACJA

Aplikacja ProteGO Safe

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcili do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. Szefowie MEN i GIS podkreślili, że narzędzie to pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/protegosafe


INFORMACJA

Powiatowa Poradnia

Psychologiczno- Pedagogiczna w Białej Podlaskiej i Międzyrzecu Podlaskim pracuje w godzinach 7.30- 17.00

Filia w Terespolu i Wisznicach pracuje w godzinach 8.00-16.00


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie !!!

Informujemy, że w warunkach zagrożenia epidemicznego działania związane z diagnozą oraz terapią psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną na terenie naszej Poradni realizujemy na podstawie decyzji Rodziców dziecka – dlatego, dla naszego wspólnego bezpieczeństwa, prosimy o zachowanie spokoju, o odpowiedzialność i przestrzeganie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz opartych na tych zaleceniach zasadach korzystania z bezpośredniej pomocy świadczonej przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Białej Podlaskiej wraz z Filiami.

Zasady:

 • Aby zapewnić dziecku bezpieczny i rzetelny proces diagnostyczny oraz nie narażać na zagrożenie pracowników placówki przyprowadź do Poradni dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 5 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z Poradni.
 • Nie przychodź do Poradni z dzieckiem, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Porozmawiaj z dzieckiem o tym, że podczas wizyty w Poradni będą zachowane zasady bezpieczeństwa.
 • Przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust i nie podawać ręki na powitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 • Pamiętaj, że Ty także powinieneś stosować zasady bezpieczeństwa, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. Na terenie Poradni rodzice/opiekunowie przebywają w maseczkach ochronnych.

Na terenie Poradni przestrzegaj następujących procedur:

 • Wchodząc do budynku Poradni każdy rodzic i dziecko ma obowiązek dezynfekowania rąk.
 • Wyznaczony pracownik Poradni dokonuje pomiaru temperatury rodzicowi oraz dziecku.
 • Pracownik Poradni przed zaplanowaną wizytą przeprowadza z rodzicem rozmowę telefoniczną w celu wypełniania ankiety dot. COVID-19. Rodzic podpisuje ankietę podczas wejścia na teren Poradni.
 • Na korytarzach należy zakrywać usta i nos za pomocą własnych maseczek lub przyłbic – wyjątek stanowią dzieci i młodzież, którym nie pozwala na to stan zdrowia oraz wynika to z silnego dyskomfortu u dziecka  z niepełnosprawnością intelektualną lub całościowych zaburzeń rozwoju, w tym chorób genetycznych, autyzmu, zespołu Aspergera.
 • Rodzice i dzieci, którzy wykazują objawy infekcyjne (bólowe, katar – w tym alergiczny, kaszel, podwyższoną temperaturę, wysypkę) nie zostaną wpuszczeni  na teren Poradni i mogą w każdej chwili być zobowiązani do opuszczenia jej terenu.
 • Zobowiązuje się rodziców do przestrzegania terminów i zachowania punktualności, zgodnie z umówioną godziną z danym terapeutą.
 • Podczas pobytu dziecka na terenie Poradni może mu towarzyszyć tylko jeden rodzic (opiekun prawny).

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną pracujemy z zachowaniem najwyższych standardów sanitarnych.  Korytarze oraz gabinety diagnostyczne są na bieżąco dezynfekowane.


DIAGNOZA I TERAPIA NEUROFLOW

Kiedy dziecko słyszy, a nie rozumie………

Specjaliści naszej poradni prowadzą diagnozę CAPD

 Diagnoza i terapia Neuroflow to pierwszy w Polsce, interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego CAPD, prowadzony on- line.

Jeżeli obserwujemy u  dzieci  problemy ze słyszeniem. Podstawowe badania często nie wykrywają żadnych zaburzeń, a mimo to dzieci mają trudności z koncentracją uwagi słuchowej i rozumieniem tego co się do nich mówi, szczególnie w hałasie.

Czy dzieci te nie uważają na lekcjach, nie chcą słuchać i rozumieć tego, co przekazują im nauczyciele? Czy też u części z nich występują rzeczywiste trudności ze słyszeniem i komunikowaniem się?

Pomóż swojemu dziecku


Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:

 • w skupieniu uwagiw nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych
 • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas
 • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych
 • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi
 • często sprawia wrażenie nieobecnego
 • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy

Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD. U wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI lub ADHD to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną ich trudności w uczeniu się na drodze słuchowej.

Wszystkich zainteresowanych rodziców/opiekunów, nauczycieli zapraszamy do kontaktu z specjalistami poradni


INFORMACJA

Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Białej Podlaskiej Filia w Międzyrzecu Podlaskim

udostępnia  dodatkowy numer telefonu  do kontaktu z Państwem.

Tel. 83 410 66 12


Informacja

Drodzy Rodzice/Opiekunowie przed przyjściem do poradni prosimy o wnikliwe zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa

obowiązującymi w naszej placówce oraz wypełnienie oświadczenia na przeprowadzenie badań.

Dokumenty są dostępne w zakładce: Do pobrania


Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – rekomendacje MEN

20.04.2020

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych zajęcia adresowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami, w tym tych objętych kształceniem specjalnym i pomocą psychologiczno-pedagogiczną, organizuje się również za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Przedstawiamy kilka rekomendacji dotyczących pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, które mogą być przydatne zarówno nauczycielom, jak i rodzicom.

Więcej na stronie www.gov.pl/edukacja


Informacja

Drogie Dzieci.

Rodzice, Nauczyciele i Wszyscy Klienci Naszej Poradni zapraszamy do korzystania z

 „Biblioteki Poradni”

Biblioteka zawiera ciekawe ćwiczenia, artykuły i prezentacje.

Każdego dnia udostępniane są „ćwiczenia dnia” polecane przez logopedów, psychologów i pedagogów, terapeutę SI.

Zachęcamy do korzystania.


Drodzy Rodzice.

Na stronie internetowej poradni: www.powiatowa-poradniabp.pl w zakładce – artykuły, wady wymowy – psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej-umieszczają  materiały, rady do wykorzystania  w pracy z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia terapeutyczne w poradni oraz linki polecające strony internetowe, które warto odwiedzić.

Wśród wielu materiałów znajdziecie nowości-Zakładka: wady wymowy– tu masaż logopedyczny, zakładka: Aktualności- tu wsparcie rozwoju ruchowego dziecka-propozycje ćwiczeń ruchowych

Zachęcamy do skorzystania.


Informacja

LOGOPEDA RADZI.

Utrwalenie prawidłowej wymowy bardzo często możemy ćwiczyć wykorzystując komputer i strony internetowe.

Poniżej przykładowe adresy stron:

Nieodłącznym elementem pracy logopedy jest korzystanie z interaktywnych platform wspomagających komunikację alternatywną. Aby wspomóc pracę dziecka w domu, warto skorzystać z bezpłatnych platform interaktywnych:

LetMe Talk-darmowa aplikacja wspomagająca komunikację(AAC)


Informacja

Projekt kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem”.

  Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Białej Podlaskiej wraz z Filami w Międzyrzecu Podlaskim i Terespolu dzięki zawartemu w dniu 01.12.2017r. porozumieniu pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej oraz Powiatem Bialskim- Starostwem Powiatowym w Białej Podlaskiej reprezentowanym przez: Starostę i Wicestarostę Bialskiego stała się Wiodącym Ośrodkiem Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w ramach Programu Rządowego „ZA ŻYCIEM”.

Od stycznia  do grudnia 2019r. poradnia zrealizowała 2080 godzin w postaci specjalistycznych terapii z logopedami, psychologami, pedagogami, terapeutą SI, rehabilitantami. Pomocą objętych zostało 46 dzieci oraz rodzin. Zajęcia miały charakter indywidualny i cieszyły się dużym zainteresowaniem.

W nowym roku 2020 ilość godzin została zwiększona do 2340.


INFORMACJA

Zapraszamy do przeczytania ciekawego artykułu nt. doradztwa zawodowego autorstwa psycholog Teresy Pawłowskiej.


INFORMACJA

W ramach wsparcia  placówek z powiatu bialskiego, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, nawiązała współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego  w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej, Wydziałem Fizjoterapii, w zakresie udziału studentów w  indywidualnych zajęciach z dziećmi na terenie Poradni. Studenci  zapoznają się z technikami wsparcia dziecka z zaburzeniami rozwojowymi, poznają warsztat pracy terapeuty wczesnego wspomagania rozwoju.


INFORMACJA

W ramach wsparcia  placówek z powiatu bialskiego, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, nawiązała współpracę z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Zalutyniu, w zakresie  prowadzenia zajęć grupowych z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Zajęcia prowadzi  mgr Aneta Kuszneruk, logopeda, terapeuta SI,pracownik Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej wraz z  mgr Beatą Tyszkiewicz-Gromisz, nauczycielem, fizjoterapeutą, terapeutą SI, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zalutyniu.

Zajęcia pt: „Zabawa słowem, ruchem, muzyką” odbywają się cyklicznie raz w semestrze.


Zajęcia grupowe

„Od sylaby do wierszyka”

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci w wieku 4/5 lat, u których obserwujemy opóźniony rozwój mowy, do udziału w zajęciach grupowych 

Zajęcia oparte są o Metodę Dobrego Startu oraz Weronikę Sherborne

Prowadzące: mgr Iwona Kędzierska-logopeda

mgr Aneta Kuszneruk-logopeda, terapeuta SI

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO KOŃCA WRZEŚNIA 2020 W SEKRETARIACIE PORADNI(pokój nr 17) LUB DROGĄ TELEFONICZNĄ 

(83 343-31-23).

ilość miejsc ograniczona


ZAPRASZAMY WSZYSTKIE CHĘTNE DZIECI W WIEKU 6/7 LAT

DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH GRUPOWYCH PT.:

„SŁUCHAM, BAWIĘ SIĘ ROZWIJAM”-usprawnianie percepcji słuchowej,

REALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W BIAŁEJ PODLASKIEJ. 

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO KOŃCA WRZEŚNIA 2020 W SEKRETARIACIE PORADNI(pokój nr 17) LUB DROGĄ TELEFONICZNĄ 

(83 343-31-23).

ilość miejsc ograniczona

Prowadzący zajęcia:

mgr Iwona Kędzierska-logopeda

mgr Aneta Kuszneruk-logopeda, terapeuta SI


Warsztaty masażu Shantala

              Cykl 3 spotkań godzinnych dla przyszłych rodziców (w tym adopcyjnych) oraz rodziców niemowląt.

Jest to autorski program warsztatów, który przygotuje Cię do świadomego rodzicielstwa, zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym . Uczestnicząc w zajęciach nie tylko nauczysz się masować swoje dziecko zgodnie z ideą tradycyjnego Masażu Shantala ale poznasz  zasady wspierania rozwoju niemowlęcia oraz nauczysz się jak to robić. Zapewni to bezpieczny i prawidłowy rozwój Twojego dziecka i pozwoli uniknąć  stresujących sytuacji zwykle towarzyszących na początku rodzicielskiej drogi. Swą wiedzę wzbogacisz o prawidłowe zasady pielęgnacji zgodne z nauką NDT-Bobath.

Warsztaty prowadzi:

mgra Aneta Kuszneruk -instruktor masażu Shantala, logopeda, terapeuta NDT-Bobath, terapeuta integracji sensorycznej  

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się telefoniczne (83 343-31-23) lub osobiście do sekretariatu Poradni w Białej Podlaskiej (pokój nr 17).


 

INFORMACJA

W dniu 26 sierpnia 2019 roku w wyniku przeprowadzonego konkurs na wolne stanowisko pracy:

Referent administracyjny

w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej.

Wybrana została Pani Paulina Maria Michaluk- Olszewska


INFORMACJA

REGONY PORADNI:

Biała Podlaska 061578786

Międzyrzec Podlaski 06157878600039

Terespol 06157878600046

Wisznice 06157878600021


 

Drogi Rodzicu

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białej Podlaskiej pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w ramach

Programu Rządowego „ZA ŻYCIEM”

W ramach programu będą realizowane dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia specjalistyczne dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju  w Powiecie Bialskim.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białej Podlaskiej na mocy podpisanego porozumienia Powiatu Bialskiego z dnia 1 grudnia 2017 r. między Ministerstwem Edukacji Narodowej i Powiatem Bialskim została wyznaczona do realizacji zadań Rządowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Celem działania programu jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa poprzez udzielenie interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.

Program skierowany jest dla dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Rodzicu

 • jeżeli Twoje dziecko uczęszcza na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju, skorzystaj z możliwości dodatkowych bezpłatnych zajęć ze specjalistami
 • jeżeli Twoje dziecko realizuje już zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju w innej placówce, może równolegle korzystać z terapii i wsparcia w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białej Podlaskiej
 • Oferujemy w zależności od potrzeb dziecka

  do 5 godzin tygodniowo

  ze specjalistami (psycholog, logopeda, terapeuta SI) oraz usługi fizjoterapeuty

 • projekt realizowany jest od 01.01.2018 do 31.12.2021 roku

NAUKA ZDALNA